તા: ૦૫.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ રાજસ્થાનના ઝાલૌર જિલ્લાના રાનીવાડા વિધાનસભા ક્ષેત્રના ઉમેદવાર શ્રી નારાયણસિંહ દેવલ તથા અન્ય મુખ્ય આગેવાનો સાથે બેઠક કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીજી બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ તથા પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકર ચૌધરી પણ જોડાયા. 

Line

તા: ૦૫.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ રાજસ્થાનના ઝાલૌર જિલ્લાના રાનીવાડા વિધાનસભા ક્ષેત્રના ઉમેદવાર શ્રી નારાયણસિંહ દેવલ તથા અન્ય મુખ્ય આગેવાનો સાથે બેઠક કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીજી બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ તથા પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકર ચૌધરી પણ જોડાયા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top