તા: ૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગરના અક્ષરધામ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિશ્વની સૌ પ્રથમ ટેલિરોબોટીક કોરોનરી ઇન્ટરવેન્શન સર્જરી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરતા પ્રતિષ્ઠિત તબીબ ડૉ. તેજસભાઈ પટેલ.

Line
તા: ૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગરના અક્ષરધામ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિશ્વની સૌ પ્રથમ ટેલિરોબોટીક કોરોનરી ઇન્ટરવેન્શન સર્જરી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરતા પ્રતિષ્ઠિત તબીબ ડૉ. તેજસભાઈ પટેલ.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top