ભાજપે સત્તા દ્વારા સેવા કરવાના મંત્રને અપનાવતા લોકોએ ભાજપમાં વિશ્વાસ દર્શાવ્યો અને આ વખતે પણ ભાજપને વિજય અપાવ્યો. 🌷 પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલજી

Line

 

ભાજપે સત્તા દ્વારા સેવા કરવાના મંત્રને અપનાવતા લોકોએ ભાજપમાં વિશ્વાસ દર્શાવ્યો અને આ વખતે પણ ભાજપને વિજય અપાવ્યો. 🌷 પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલજી

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top