મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત ‘વીરાંજલિ’

Line
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત 'વીરાંજલિ'

23 અને 24 માર્ચ, 2022

રાત્રે 8:00 વાગ્યાથી લાઈવ નિહાળો:

http://Facebook.com/BJP4Gujarat

https://Twitter.com/BJP4Gujarat

http://Youtube.com/BJP4Gujarat

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તેમજ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જાહેર અભિવાદન સમારોહ

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તેમજ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જાહેર અભિવાદન સમારોહ

 

સ્થળ: ખાનપુર કાર્યાલય, અમદાવાદ
સમય: સાંજે 7:00 કલાકે

 

લાઈવ નિહાળો :
Home

In the special appearance of National President Amitbhai Shah 24-25 June Region Chintan seat, Ta. Mississauga Honor program on 26th June, Ahmedabad
Tue On 20th June, Prime Minister Shri Narendra Modi will join the Kisan Front and farmers in a direct talk program with Kisano from across the country.
Regional Chairman Jitubhai Vagani, chaired by 17-18 Discussing the appointment of 85 taluka panchayat officers in the Parliamentary Board.
Will be considered.
Tue A joint sitting of the Region Core Group, Lok Sabha Election Committee and the Region General Secretary on 18th evening
Tue On June 21, the BJP organization will join the government and NGO programs in celebrating the World Yog day.
Tue June 23 Programs at district level on the occasion of Shyam Prasad Mukherjee’s death anniversary
Tue On June 24, the Prime Minister Shri Narendra Modi will listen collectively on the strengths of the Manik Bat program.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top