7,752 જન ઔષધિ કેન્દ્રો દ્વારા સસ્તાદરે દેશભરમાં લોકો સુધી પહોંચી રહી છે દવાઓ

Line

7,752 જન ઔષધિ કેન્દ્રો દ્વારા સસ્તાદરે દેશભરમાં લોકો સુધી પહોંચી રહી છે દવાઓ. સસ્તાદરે 1,449 જનરિક દવાઓ અને 204 સર્જિકલ ઉપકરણ ઉપલબ્ધ. માત્ર ₹ 1 માં સુવિધા સેનેટરી નેપકિન તમામ જન ઔષધિ કેન્દ્રો પર ઉપલબ્ધ

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top