25 જૂન 1975 “કટોકટી કાળો દિવસ” પર ભાવનગર મહાનગર અને બોટાદ જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top