2024 સુધી દેશના દરેક ગ્રામીણ ઘરોમાં પહોંચશે નળથી શુદ્ધ જળ. કુલ 7.52 કરોડ (39.22%) ગ્રામીણ પરિવારોને મળી રહ્યું છે નળથી શુદ્ધ જળ

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top