૧૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીજી ની અધ્યક્ષતામાં નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીઓ તથા ચીફ ઓફિસરશ્રીઓની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

Line

૧૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીજી ની અધ્યક્ષતામાં નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીઓ તથા ચીફ ઓફિસરશ્રીઓની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

 

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top