સ્થાનિક સ્વરાજ્યની 6 મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીમાં ઉમળકાભેર મતદાન કરવા બદલ ગુજરાતના સૌ ભાઈ-બહેનોને અભિનંદન પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Line

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની 6 મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીમાં ઉમળકાભેર મતદાન કરવા બદલ ગુજરાતના સૌ ભાઈ-બહેનોને અભિનંદન પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top