સુરત ખાતે કોવિડ શિલ્ડ વેક્સિનના જથ્થાનું સ્વાગત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ.

Line

સુરત ખાતે કોવિડ શિલ્ડ વેક્સિનના જથ્થાનું સ્વાગત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુમારભાઈ કાનાણી, સાંસદ શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top