સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોરએ કોરોનાની વેક્સીનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો

Line

સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોરએ કોરોનાની વેક્સીનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top