સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન દ્વારા શિક્ષણ ક્ષેત્રે સર્વાંગી વિકાસ. આ અભિયાન અંતર્ગત વિવિધ યોજનાઓ માટે ₹ 2688.18 કરોડની ફાળવણી

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top