વ્હાલી દીકરી યોજના દ્વારા દીકરીઓનું ભવિષ્ય બન્યું ઉજ્જ્વળ. આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓની સંખ્યા થઈ 83,840

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top