વૃદ્ધોને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનાવતી યોજના એટલે પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના. પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના અંતર્ગત 60 વર્ષ કે તેથી વધુ વયના નાગરિકોને મળી રહ્યું છે પેન્શન

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top