વિશ્વનું સૌથી મોટું રસીકરણ અભિયાન બન્યું વેગવાન. અત્યાર સુધી અપાયા 20 કરોડથી વધુ ડોઝ

Line

વિશ્વનું સૌથી મોટું રસીકરણ અભિયાન બન્યું વેગવાન. અત્યાર સુધી અપાયા 20 કરોડથી વધુ ડોઝ

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top