વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ૧૫૦થી વધુ બેઠકોના વિજય સંકલ્પ સાથે

Line

વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ૧૫૦થી વધુ બેઠકોના વિજય સંકલ્પ સાથે શ્રી કમલમ્‌, પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ બેઠક યોજાઈ.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top