વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા ટીમ, ઝોન ઇન્ચાર્જ, સહ ઇન્ચાર્જ, પ્રભારીશ્રી, જિલ્લા/મહાનગર ઇન્ચાર્જ અને સહ ઇન્ચાર્જશ્રીઓ સાથે સંવાદ

Line

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા ટીમ, ઝોન ઇન્ચાર્જ, સહ ઇન્ચાર્જ, પ્રભારીશ્રી, જિલ્લા/મહાનગર ઇન્ચાર્જ અને સહ ઇન્ચાર્જશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top