વરાછા રોડ વિધાનસભાના કાર્યકર્તાઓને પેજ સમિતિના કાર્ડનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ.

Line

વરાછા રોડ વિધાનસભાના કાર્યકર્તાઓને પેજ સમિતિના કાર્ડનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી કુમારભાઈ કાનાણી તથા સુરત મહાનગરના પ્રમુખ શ્રી નિરંજનભાઈ ઝાંઝમેરા સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top