રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વલસાડના માલનપાડા ખાતે જાહેરસભા યોજાઈ.

Line

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વલસાડના માલનપાડા ખાતે જાહેરસભા યોજાઈ. આ જાહેરસભામાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top