રાજભવન ખાતે ગુજરાત રાજય ભારત સ્કાઉટ ગાઈડના 1000 થી વધુ સ્કાઉટ ગાઇડ અને સ્કાઉટ ગાઇડ શિક્ષકોને રાજયકક્ષાનો સર્વોચ્ચ રાજયપાલ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો.

Line

રાજભવન ખાતે રાજ્યપાલ શ્રી ઓ.પી.કોહલીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત રાજય ભારત સ્કાઉટ ગાઈડના ૧૦૦૦ થી વધુ સ્કાઉટ ગાઇડ અને સ્કાઉટ ગાઇડ શિક્ષકોને રાજયકક્ષાનો સર્વોચ્ચ રાજયપાલ એવોર્ડ એનાયત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top