“મારું પેજ કોરોનામુક્ત અને વેક્સિનયુક્ત” આ સૂત્રને સાર્થક કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીનાં કાર્યકર્તાશ્રીઓએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા અને એ પ્રયોગ સફળ પણ રહ્યા. મને વિશ્વાસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનાં કાર્યકર્તાશ્રીઓ સૌને સાથે રાખીને કોરોના પર વિજય મેળવશે.

Line

“મારું પેજ કોરોનામુક્ત અને વેક્સિનયુક્ત” આ સૂત્રને સાર્થક કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીનાં કાર્યકર્તાશ્રીઓએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા અને એ પ્રયોગ સફળ પણ રહ્યા. મને વિશ્વાસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનાં કાર્યકર્તાશ્રીઓ સૌને સાથે રાખીને કોરોના પર વિજય મેળવશે.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top