માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં L&T કંપની – હજીરા, સુરત ખાતે ‘મેક ઈન ઈન્ડિયા’ના વિઝન હેઠળ સાકારિત થયેલી K-9 વજ્ર ટેન્કનો ફ્લેગ ઓફ કાર્યક્રમ યોજાયો.

Line

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં L&T કંપની – હજીરા, સુરત ખાતે ‘મેક ઈન ઈન્ડિયા’ના વિઝન હેઠળ સાકારિત થયેલી K-9 વજ્ર ટેન્કનો ફ્લેગ ઓફ કાર્યક્રમ યોજાયો.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top