માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ અંબાજી ખાતે આદ્યશક્તિ માં અંબાજી ના દર્શન પૂજા નો લાભ લીધો.

Line

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ અંબાજી ખાતે આદ્યશક્તિ માં અંબાજી ના દર્શન પૂજા નો લાભ લીધો.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top