મંગલયાન દ્વારા પ્રથમ પ્રયાસમાં મંગળની કક્ષામાં પ્રવેશ કરનાર વિશ્વનું પ્રથમ રાષ્ટ્ર. ખાનગી ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહન આપવા IN-SPACe ની કરાઈ સ્થાપના

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top