ભાવનગર ખાતે આગામી સમયમાં યોજાનાર વિજય સંકલ્પ બાઈક રેલીના સફળ આયોજન માટેની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

Line

સર્કિટ હાઉસ, ભાવનગર ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં આગામી સમયમાં યોજાનાર વિજય સંકલ્પ બાઈક રેલીના સફળ આયોજન માટેની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top