ભારતનેટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગ્રામ પંચાયતો જોડાઈ રહી છે હાઈસ્પીડ ઈન્ટરનેટ સાથે. ભારતનેટ પ્રોજેક્ટને ઓગષ્ટ 2023 સુધી પૂર્ણ કરાશે

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top