ભાજપના પ્રદેશ સહ પ્રવક્તા શ્રી કિશોરભાઈ મકવાણા દ્વારા સંપાદિત-લિખિત બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના જીવન-કાર્ય અને વિચાર પર આધારિત ચાર પુસ્તકોનું વિમોચન આજે સવારે 11:00 કલાકે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ્દ હસ્તે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી કરવામાં આવશે.

Line

ભાજપના પ્રદેશ સહ પ્રવક્તા શ્રી કિશોરભાઈ મકવાણા દ્વારા સંપાદિત-લિખિત બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના જીવન-કાર્ય અને વિચાર પર આધારિત ચાર પુસ્તકોનું વિમોચન આજે સવારે 11:00 કલાકે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ્દ હસ્તે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી કરવામાં આવશે.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top