બીલીમોરા ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલે સદ્દભાવના ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત કોવિડ કેર હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી અને વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું. આ પ્રસંગે શહેર પ્રમુખ ભૂરાભાઈ શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Line

બીલીમોરા ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલે સદ્દભાવના ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત કોવિડ કેર હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી અને વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું. આ પ્રસંગે શહેર પ્રમુખ ભૂરાભાઈ શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top