ફાર્માસ્યુટિકલ માટેની PLI યોજના હેઠળ 6 વર્ષમાં થશે ₹ 1,96,000 કરોડની નિકાસ. આ યોજના હેઠળ 20 હજાર પ્રત્યક્ષ અને 80 હજાર અપ્રત્યક્ષ રોજગારનું થશે સર્જન

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top