પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ અમરેલી ખાતે આયોજિત વિશાળ જનસભાને સંબોધી હતી.

Line

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ અમરેલી ખાતે આયોજિત વિશાળ જનસભાને સંબોધી હતી. આ જનસભામાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરસોત્તમ રૂપાલાજી , પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી તથા રાજ્યના મંત્રી શ્રી સૌરભ પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top