પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ ટોક્યો પેરાલિમ્પિક- 2020માં ભાગ લઈને દેશને વૈશ્વિક ગૌરવ અપાવનાર ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી ઉત્સાહ વધાર્યો. #TokyoParalympics #Praise4Para

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top