પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ કોરોના રસીનો બીજો ડોઝ લીધો.

Line

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ કોરોના રસીનો બીજો ડોઝ લીધો. આવો આપણે પણ રસી લઈએ અને કોરોનાને હરાવીએ.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top