પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુધી 28.81 કરોડ લાભાર્થીઓને મળી લોન

Line

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુધી 28.81 કરોડ લાભાર્થીઓને મળી લોન

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top