પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અંતર્ગત 80 કરોડથી વધુ લોકોને મળશે લાભ. અત્યાર સુધીમાં 28 રાજ્યો/ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને 5.88 LMT અનાજની કરાઈ આપૂર્તિ

Line

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અંતર્ગત 80 કરોડથી વધુ લોકોને મળશે લાભ. અત્યાર સુધીમાં 28 રાજ્યો/ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને 5.88 LMT અનાજની કરાઈ આપૂર્તિ

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top