પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ તથા પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આઈ.કે.જાડેજા તથા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડ્યા એ પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી પરષોત્તમભાઇ સાબરીયાને વિધિવત રીતે ભાજપાનો ખેસ પહેરાવી ભાજપામાં સ્વાગત કર્યું.

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top