પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની ઉપસ્થિતમાં સાબરકાંઠા ભાજપ….

Line

પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની ઉપસ્થિતમાં સાબરકાંઠા ભાજપની કારોબારી બેઠક યોજાઈ

Member_par

ભાજપ સભ્યપદ

Small-line

Become A Party
Member

mag

મનોગત

Small-line
leaders

નેતાઓ

Small-line

Social

સામાજિક પ્રવાહ

Small-line

Top