પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્ ખાતે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયાજીએ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરજીની 130મી જન્મજયંતી નિમિત્તે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી

Line

પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્ ખાતે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયાજીએ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરજીની 130મી જન્મજયંતી નિમિત્તે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top