પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રીકમલમ્‌’’ ખાતે પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Line

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રીકમલમ્‌’’ ખાતે પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ હોદ્દેદારશ્રીઓ, નવનિયુક્ત જીલ્લા/મહાનગરના પ્રભારીશ્રીઓ તથા મોરચાના અધ્યક્ષશ્રીઓની એક ચિંતન બેઠક યોજાઇ હતી.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top