પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર પાટીલના શુભહસ્તે આજરોજ કાંસા પીપલ્સ કો. ઓપ. ક્રેડીટ સોસાયટીની ચોથી શાખા અને રાધે ક્રિષ્ના વેલબીઈંગ ફાઉન્ડેશન સંચાલિત ડાયાલિસીસ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું.

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top