પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલે મધ્યપ્રદેશના નવનિયુક્ત ગવર્નર શ્રી મંગુભાઈ પટેલ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી.

Line

આ પ્રસંગે પ્રદેશ મંત્રી શ્રીમતી શીતલબેન સોની અને નવસારી જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી ભુરાભાઈ શાહ ઉપસ્થિત રહ્યાં.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top