પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલે સુરત ખાતે કાર્યરત ઉમા કોવિડ કેર સેન્ટરની મુલાકાત લીધી અને જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું. આ પ્રસંગે મજુરાના ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત રહ્યા.

Line

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલે સુરત ખાતે કાર્યરત ઉમા કોવિડ કેર સેન્ટરની મુલાકાત લીધી અને જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું. આ પ્રસંગે મજુરાના ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top