પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલે પોતાના નિવાસ સ્થાને પરિવાર સહ ગુડી પડવાની ઉજવણી કરી.

Line

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલે પોતાના નિવાસ સ્થાને પરિવાર સહ ગુડી પડવાની ઉજવણી કરી.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top