પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત આણંદ ખાતે જાહેરસભા યોજાઈ.

Line

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત આણંદ ખાતે જાહેરસભા યોજાઈ. આ સભામાં માન. મંત્રી શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, સાંસદ શ્રી મિતેષભાઈ પટેલ, આણંદ જીલ્લાના પ્રમુખ શ્રી વિપુલભાઈ પટેલ, પૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top