પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં તથા પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી ડૉ. ઋત્વિજ પટેલની અધ્યક્ષતામાં યુવા મહોત્સવ ૨૦૧૯ યોજાયો.

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top