પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં સુરેન્દ્રનગર ખાતે વિજય સંકલ્પ સંમેલન યોજાયું.

Line

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં તથા માન. મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, માન. રાજ્યસભાના સાંસદશ્રી શંભુપ્રસાદ ટુંડિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સુરેન્દ્રનગર ખાતે વિજય સંકલ્પ સંમેલન યોજાયું.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top