પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે એક વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવા બદલ શ્રી સી.આર.પાટીલજીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top