પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે એક વર્ષ પૂર્ણ થતા શ્રી સી.આર.પાટીલજીએ કેન્દ્રીય ગૃહ તથા સહકાર મંત્રી અને ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ શ્રી અમિતભાઈ શાહજી સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી.

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top