પોરબંદર ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના #MeraBoothSabseMazboot મહાસંવાદને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી.

Line

પોરબંદર ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના #MeraBoothSabseMazboot મહાસંવાદને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી.આ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રી શબ્દશરણ ભ્રહ્મભટ્ટ સહિતના પ્રદેશ હોદ્દેદારો તથા કાર્યકર્તાઓ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top