પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કોરોનાની સ્થિતિ અને લોકડાઉન દરમ્યાન જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓના પુરવઠા અંગેની સમીક્ષા કરવા યોજાયેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક.

Line

પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કોરોનાની સ્થિતિ અને લોકડાઉન દરમ્યાન જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓના પુરવઠા અંગેની સમીક્ષા કરવા યોજાયેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં સોશિયલ ડિસ્ટસિંગનું પાલન કરાયું. સોશિયલ ડિસ્ટસિંગ પ્રવર્તમાન સમયની આવશ્યકતા છે

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top