પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પર થયેલા અત્યાચાર અને હિંસાનો ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જિલ્લા અને શહેર કક્ષાએ વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો.

Line

પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પર થયેલા અત્યાચાર અને હિંસાનો ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જિલ્લા અને શહેર કક્ષાએ વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top